Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Ba Na Hill Golf Resort - Domestic

Ba Na Hill Golf Resort - Domestic

Thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

40km từ Đà Nẵng

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

08:00 - 17:00

Tee time

Giá ngày thường

2,000,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,500,000 VNĐ
 • Tee time 05:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  05:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 05:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  05:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 05:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  05:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 06:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  06:02  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 06:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  06:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 06:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  06:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 06:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  06:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 06:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  06:34  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 06:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  06:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 06:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  06:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 06:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  06:58  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 07:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  07:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 07:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  07:14  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 07:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  07:22  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 07:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  07:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 07:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  07:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 07:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  07:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 07:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  07:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 08:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  08:02  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 08:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  08:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 08:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  08:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 08:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  08:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 11:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,000,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  11:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,000,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 11:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,000,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  11:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,000,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 11:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,000,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  11:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,000,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 12:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,000,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  12:02  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,000,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 12:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,000,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  12:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,000,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 12:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,000,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  12:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,000,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 12:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,000,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  12:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,000,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 12:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,000,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  12:34  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,000,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 12:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,000,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  12:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,000,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 12:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,000,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  12:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,000,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 12:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,000,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  12:58  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,000,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 13:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,000,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  13:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,000,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 13:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,000,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  13:14  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,000,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 13:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,000,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ
  34°C weather

  13:22  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,000,000 VNĐ
  4,850,000 VNĐ
 • Tee time 16:08

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,800,000 VNĐ
  34°C weather

  16:08  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,800,000 VNĐ
 • Tee time 16:16

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,800,000 VNĐ
  34°C weather

  16:16  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,800,000 VNĐ
 • Tee time 16:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,800,000 VNĐ
  34°C weather

  16:24  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,800,000 VNĐ
 • Tee time 16:32

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,800,000 VNĐ
  34°C weather

  16:32  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,800,000 VNĐ
 • Tee time 16:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,800,000 VNĐ
  34°C weather

  16:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,800,000 VNĐ
 • Tee time 16:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,800,000 VNĐ
  34°C weather

  16:48  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,800,000 VNĐ
 • Tee time 16:56

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,500,000 VNĐ 4,800,000 VNĐ
  34°C weather

  16:56  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,500,000 VNĐ
  4,800,000 VNĐ
0.37936 sec| 2355.43 kb