Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Trang An Golf & Resort

Trang An Golf & Resort

Kỳ Phú - Nho Quan - Ninh Bình

100 km từ Hà Nội

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:36 lỗ

5:30 - 13:00

Tee time

Giá ngày thường

1,400,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,100,000 VNĐ
 • Tee time 05:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  05:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 05:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  05:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 06:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  06:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 06:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  06:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 06:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  06:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 06:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  06:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 06:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  06:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 06:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  06:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 07:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  07:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 07:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  07:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 07:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  07:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 07:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  07:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 07:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  07:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 07:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  07:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 08:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  08:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 08:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  08:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 08:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  08:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 08:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  08:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 08:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  08:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 08:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  08:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 09:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  09:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 09:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  09:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 09:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  09:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 09:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  09:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 09:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  09:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 09:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  09:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 10:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  10:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 10:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  10:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 10:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  10:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 10:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  10:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 10:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  10:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 10:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  10:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 11:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  11:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 11:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  11:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 11:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  11:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 11:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  11:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 11:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  11:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 11:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  11:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 12:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  12:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 12:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  12:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 12:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  12:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 12:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  12:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 12:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  12:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 12:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  12:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 13:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  13:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 13:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  13:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 13:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  13:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 13:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  13:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 13:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  13:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 13:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  13:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 14:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  14:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 14:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  14:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 14:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  14:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 14:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  14:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 14:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  14:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 14:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  14:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 15:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  15:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 15:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  15:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 15:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  15:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 15:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  15:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 15:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  15:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 15:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  15:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 16:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  16:00  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 16:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  16:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 16:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  16:20  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 16:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  16:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 16:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  16:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time 16:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,400,000 VNĐ 1,750,000 VNĐ

  16:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,400,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
0.41904 sec| 2527.773 kb