Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Taekwang Jeongsan Country club

Taekwang Jeongsan Country club

Đảo Ông Cồn, Hiệp Phước, Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

5:30 - 13:30

Tee time

Giá ngày thường

2,150,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,750,000 VNĐ
 • Tee time 05:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  05:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 05:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  05:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 05:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  05:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 06:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  06:02  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 06:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  06:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 06:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  06:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 06:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  06:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 06:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  06:34  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 06:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  06:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 06:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  06:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 06:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  06:58  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 07:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  07:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 07:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  07:14  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 07:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  07:22  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 07:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  07:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 07:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  07:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 07:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  07:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 07:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  07:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 08:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  08:02  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 08:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  08:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 08:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  08:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 08:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  08:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 08:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  08:34  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 08:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  08:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 08:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  08:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 08:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  08:58  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 09:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  09:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 09:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  09:14  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 09:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  09:22  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 09:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  09:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 09:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  09:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 09:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  09:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 09:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  09:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 10:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  10:02  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 10:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  10:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 10:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  10:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 10:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  10:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 10:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  10:34  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 10:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  10:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 10:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  10:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 10:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  10:58  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 11:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  11:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 11:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  11:14  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 11:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  11:22  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 11:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  11:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 11:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  11:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 11:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  11:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 11:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  11:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 12:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  12:02  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 12:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  12:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 12:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  12:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 12:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  12:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 12:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  12:34  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 12:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  12:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 12:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  12:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 12:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  12:58  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 13:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  13:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 13:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  13:14  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time 13:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,150,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ

  13:22  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,150,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
0.38573 sec| 2442.211 kb