Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Paradise Vung Tau

Paradise Vung Tau

Số 01 Thùy Vân, Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:27 lỗ

5:30 - 13:00

Tee time

Giá ngày thường

2,200,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,800,000 VNĐ
 • Tee time 05:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  05:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 05:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  05:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 05:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  05:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 06:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  06:02  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 06:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  06:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 06:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  06:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 06:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  06:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 06:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  06:34  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 06:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  06:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 06:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  06:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 06:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  06:58  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 07:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  07:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 07:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  07:14  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 07:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  07:22  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 07:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  07:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 07:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  07:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 07:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  07:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 07:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  07:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 08:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  08:02  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 08:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  08:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 08:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  08:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 08:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  08:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 08:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  08:34  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 08:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  08:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 08:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  08:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 08:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  08:58  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 09:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  09:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 09:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  09:14  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 09:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  09:22  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 09:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  09:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 09:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  09:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 09:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  09:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 09:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  09:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 10:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  10:02  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 10:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  10:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 10:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  10:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 10:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  10:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 10:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  10:34  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 10:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  10:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 10:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  10:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 10:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  10:58  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 11:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  11:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 11:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  11:14  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 11:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  11:22  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 11:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  11:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 11:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  11:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 11:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  11:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 11:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  11:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 12:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  12:02  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 12:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  12:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 12:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  12:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 12:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  12:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 12:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  12:34  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 12:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  12:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 12:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  12:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
 • Tee time 12:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,200,000 VNĐ 2,300,000 VNĐ

  12:58  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,200,000 VNĐ
  2,300,000 VNĐ
0.39992 sec| 2419.805 kb