Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Amber Hills Golf & Resort

Amber Hills Golf & Resort

Bắc Giang

55km

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

05:30 - 17:00

Tee time

Giá ngày thường

1,650,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,650,000 VNĐ
 • Tee time 05:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  05:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 05:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  05:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 05:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  05:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 06:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  06:02  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 06:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  06:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 06:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  06:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 06:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  06:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 06:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  06:34  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 06:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  06:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 06:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  06:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 06:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  06:58  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 07:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  07:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 07:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  07:14  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 07:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  07:22  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 07:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  07:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 07:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  07:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 07:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  07:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 07:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  07:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 08:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  08:02  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 08:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  08:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 08:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  08:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 08:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  08:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 08:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  08:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 08:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  08:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 08:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  08:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 09:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  09:02  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 09:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  09:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 09:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  09:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 09:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  09:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 09:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  09:34  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 09:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  09:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 09:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  09:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 09:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  09:58  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 10:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  10:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 10:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  10:14  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 10:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  10:22  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 10:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  10:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 10:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  10:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 10:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  10:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 10:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  10:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 11:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  11:02  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 11:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  11:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 11:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  11:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 11:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  11:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 11:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  11:34  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 11:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  11:42  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 11:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  11:50  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 11:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  11:58  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 12:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  12:06  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 12:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  12:14  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 12:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  12:22  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 12:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  12:30  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 12:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  12:38  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 12:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  12:46  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 12:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  12:54  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 13:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  13:02  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 13:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  13:10  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 13:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  13:18  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 13:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  13:26  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 16:08

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  16:08  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 16:16

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  16:16  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 16:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  16:24  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 16:32

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  16:32  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 16:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  16:40  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 16:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  16:48  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
 • Tee time 16:56

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,650,000 VNĐ 2,900,000 VNĐ

  16:56  Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,650,000 VNĐ
  2,900,000 VNĐ
0.36198 sec| 2534.844 kb