Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Trang An Golf & Country Club

Trang An Golf & Country Club

Kỳ Phú - Nho Quan - Ninh Bình

100 km từ Hà Nội

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

5:30 - 13:00

Tee time

Giá ngày thường

1,200,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,050,000 VNĐ
 • Tee time

  05:40

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  05:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  05:50

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  05:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  06:00

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  06:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  06:10

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  06:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  06:20

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  06:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  06:30

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  06:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  06:40

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  06:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  06:50

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  06:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  07:00

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  07:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  07:10

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  07:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  07:20

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  07:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  07:30

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  07:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  07:40

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  07:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  07:50

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  07:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  08:00

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  08:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  08:10

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  08:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  08:20

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  08:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  08:30

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  08:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  08:40

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  08:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  08:50

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  08:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  09:00

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  09:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  09:10

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  09:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  09:20

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  09:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  09:30

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  09:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  09:40

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  09:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  09:50

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  09:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  10:00

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  10:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  10:10

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  10:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  10:20

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  10:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  10:30

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  10:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  10:40

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  10:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  10:50

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  10:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  11:00

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  11:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  11:10

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  11:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  11:20

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  11:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  11:30

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  11:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  11:40

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  11:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  11:50

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  11:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  12:00

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  12:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  12:10

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  12:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  12:20

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  12:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  12:30

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  12:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  12:40

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  12:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  12:50

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ

  12:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,200,000 VNĐ
  1,750,000 VNĐ
0.04546 sec| 2081.898 kb