Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Thanh Lanh Golf Club (Local & Domestic)

Thanh Lanh Golf Club (Local & Domestic)

Thanh lanh - Trung Mỹ - Bình Xuyên

Cách 65 km từ TP Hà Nội

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

05:30 - 17:00

Tee time

Giá ngày thường

1,850,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,750,000 VNĐ
 • Tee time

  11:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,050,000 VNĐ
  3,250,000 VNĐ

  11:06 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,250,000 VNĐ
 • Tee time

  11:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,050,000 VNĐ
  3,250,000 VNĐ

  11:14 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,250,000 VNĐ
 • Tee time

  11:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,050,000 VNĐ
  3,250,000 VNĐ

  11:22 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,250,000 VNĐ
 • Tee time

  11:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,050,000 VNĐ
  3,250,000 VNĐ

  11:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,250,000 VNĐ
 • Tee time

  11:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,050,000 VNĐ
  3,250,000 VNĐ

  11:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,250,000 VNĐ
 • Tee time

  11:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,050,000 VNĐ
  3,250,000 VNĐ

  11:46 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,250,000 VNĐ
 • Tee time

  11:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,050,000 VNĐ
  3,250,000 VNĐ

  11:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,250,000 VNĐ
 • Tee time

  12:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,050,000 VNĐ
  3,250,000 VNĐ

  12:02 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,250,000 VNĐ
 • Tee time

  12:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,050,000 VNĐ
  3,250,000 VNĐ

  12:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,250,000 VNĐ
 • Tee time

  12:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,050,000 VNĐ
  3,250,000 VNĐ

  12:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,250,000 VNĐ
 • Tee time

  12:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,050,000 VNĐ
  3,250,000 VNĐ

  12:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,250,000 VNĐ
 • Tee time

  12:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,050,000 VNĐ
  3,250,000 VNĐ

  12:34 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,250,000 VNĐ
 • Tee time

  12:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,050,000 VNĐ
  3,250,000 VNĐ

  12:42 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,250,000 VNĐ
 • Tee time

  12:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,050,000 VNĐ
  3,250,000 VNĐ

  12:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,050,000 VNĐ
  3,250,000 VNĐ
 • Tee time

  16:08

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,750,000 VNĐ
  2,850,000 VNĐ

  16:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 15

  2,750,000 VNĐ
  2,850,000 VNĐ
 • Tee time

  16:16

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,750,000 VNĐ
  2,850,000 VNĐ

  16:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 15

  2,750,000 VNĐ
  2,850,000 VNĐ
 • Tee time

  16:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,750,000 VNĐ
  2,850,000 VNĐ

  16:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 15

  2,750,000 VNĐ
  2,850,000 VNĐ
 • Tee time

  16:32

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,750,000 VNĐ
  2,850,000 VNĐ

  16:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 15

  2,750,000 VNĐ
  2,850,000 VNĐ
 • Tee time

  16:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,750,000 VNĐ
  2,850,000 VNĐ

  16:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 15

  2,750,000 VNĐ
  2,850,000 VNĐ
 • Tee time

  16:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,750,000 VNĐ
  2,850,000 VNĐ

  16:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 15

  2,750,000 VNĐ
  2,850,000 VNĐ
 • Tee time

  16:56

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,750,000 VNĐ
  2,850,000 VNĐ

  16:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 15

  2,750,000 VNĐ
  2,850,000 VNĐ
 • Tee time

  06:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  06:22 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  06:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  06:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  06:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  06:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  06:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  06:46 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  06:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  06:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  07:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  07:02 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  07:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  07:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  07:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  07:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  07:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  07:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  07:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  07:34 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  07:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  07:42 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  07:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  07:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  07:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,250,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  07:58 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,250,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
0.28036 sec| 2009.148 kb