Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Thanh Lanh Golf Club (Inbound)

Thanh Lanh Golf Club (Inbound)

Thanh lanh - Trung Mỹ - Bình Xuyên

Cách 65 km từ TP Hà Nội

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

05:30 - 15:00

Tee time

Giá ngày thường

2,400,000 VNĐ

Giá cuối tuần

3,400,000 VNĐ
 • Tee time

  05:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  05:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  05:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  05:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  06:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  06:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  06:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  06:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  06:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  06:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  06:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  06:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  06:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  06:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  06:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  06:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  07:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  07:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  07:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  07:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  07:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  07:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  07:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  07:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  07:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  07:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  07:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  07:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  10:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  10:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  10:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  10:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  10:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  10:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  10:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  10:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  10:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  10:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  11:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  11:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  11:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  11:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  11:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  11:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  11:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  11:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  11:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  11:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  11:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  11:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  16:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  16:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  16:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  16:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  16:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  16:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  16:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  16:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
 • Tee time

  16:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ

  16:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,400,000 VNĐ
  3,550,000 VNĐ
0.31763 sec| 1984.609 kb