Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Sky Lake Vietnamese - Sky Course

Sky Lake Vietnamese - Sky Course

Khu vực Hồ Văn Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

Cách 45km từ Hà Nội

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

5:30 - 13:00

Tee time

Giá ngày thường

1,900,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,950,000 VNĐ
 • Tee time

  06:08

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  06:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  06:16

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  06:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  06:24

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  06:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  06:32

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  06:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  06:40

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  06:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  06:48

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  06:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  06:56

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  06:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  07:04

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  07:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  07:12

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  07:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  07:20

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  07:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  07:28

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  07:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  07:36

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  07:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  07:44

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  07:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  07:52

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  07:52 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  08:00

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  08:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  08:08

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  08:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  08:16

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  08:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  08:24

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  08:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  08:32

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  08:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  08:40

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  08:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  08:48

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  08:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  08:56

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  08:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  09:04

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  09:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  09:12

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  09:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  09:20

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  09:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  09:28

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  09:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  09:36

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  09:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  09:44

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  09:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  09:52

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  09:52 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  10:00

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  10:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  10:08

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  10:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  10:16

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  10:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  10:24

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  10:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  10:32

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  10:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  10:40

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  10:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  10:48

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  10:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  10:56

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  10:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  11:04

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  11:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  11:12

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  11:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  11:20

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  11:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  11:28

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  11:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  11:36

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  11:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  11:44

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  11:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  11:52

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  11:52 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  12:00

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  12:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  12:08

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  12:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  12:16

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  12:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  12:24

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  12:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  12:32

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  12:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  12:40

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  12:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  12:48

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  12:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
 • Tee time

  12:56

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ

  12:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,900,000 VNĐ
  2,000,000 VNĐ
0.06013 sec| 2199.492 kb