Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Phoenix Golf Resort - Sân Golf Lương Sơn

Phoenix Golf Resort - Sân Golf Lương Sơn

xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

60 km

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:54 lỗ

05:30 - 13:00

Tee time

Giá ngày thường

1,700,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,938,000 VNĐ
 • Tee time

  05:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  05:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  05:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  05:46 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  05:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  05:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  06:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  06:02 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  06:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  06:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  06:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  06:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  06:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  06:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  06:34

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  06:34 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  06:42

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  06:42 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  06:50

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  06:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  06:58

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  06:58 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  07:06

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  07:06 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  07:14

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  07:14 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  07:22

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  07:22 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  07:30

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  07:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  07:38

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  07:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  07:46

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  07:46 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  07:54

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  07:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  08:02

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  08:02 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  08:10

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  08:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  08:18

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  08:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  08:26

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  08:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  13:08

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  13:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  13:16

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  13:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  13:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  13:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  11:08

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  11:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  11:16

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  11:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  11:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  11:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  11:32

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  11:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  11:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  11:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  11:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  11:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  11:56

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  11:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  12:04

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  12:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  12:12

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  12:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  12:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  12:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  12:28

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  12:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  12:36

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  12:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  12:44

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  12:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
 • Tee time

  12:52

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ

  12:52 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,936,000 VNĐ
  2,936,000 VNĐ
0.32707 sec| 2046.75 kb