Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Legend Hill Golf Resort

Legend Hill Golf Resort

Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Cách Hà Nội 30km

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

5:30 - 17:30

Tee time

Giá ngày thường

1,780,000 VNĐ

Giá cuối tuần

2,590,000 VNĐ
 • Tee time

  06:08

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  06:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  06:16

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  06:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  06:24

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  06:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  06:32

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  06:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  06:40

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  06:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  06:48

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  06:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  06:56

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  06:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  07:04

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  07:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  07:12

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  07:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  07:20

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  07:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  07:28

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  07:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  07:36

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  07:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  07:44

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  07:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  07:52

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  07:52 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  08:00

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  08:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  08:08

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  08:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  08:16

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  08:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  08:24

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  08:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  08:32

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  08:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  08:40

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  08:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  08:48

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  08:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  08:56

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  08:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  09:04

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  09:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  09:12

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  09:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  09:20

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  09:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  09:28

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  09:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  09:36

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  09:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  09:44

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  09:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  09:52

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ

  09:52 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,350,000 VNĐ
  2,350,000 VNĐ
 • Tee time

  14:38

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ

  14:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ
 • Tee time

  14:46

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ

  14:46 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ
 • Tee time

  14:54

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ

  14:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ
 • Tee time

  15:02

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ

  15:02 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ
 • Tee time

  15:10

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ

  15:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ
 • Tee time

  15:18

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ

  15:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ
 • Tee time

  15:26

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ

  15:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ
 • Tee time

  15:34

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ

  15:34 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ
 • Tee time

  15:42

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ

  15:42 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ
 • Tee time

  15:50

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ

  15:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ
 • Tee time

  15:58

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ

  15:58 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ
 • Tee time

  16:06

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ

  16:06 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ
 • Tee time

  16:14

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ

  16:14 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ
 • Tee time

  16:22

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ

  16:22 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ
 • Tee time

  16:30

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ

  16:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ
 • Tee time

  16:38

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ

  16:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ
 • Tee time

  16:46

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ

  16:46 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ
 • Tee time

  16:54

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ

  16:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ
 • Tee time

  17:02

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ

  17:02 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ
 • Tee time

  17:10

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ

  17:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ
 • Tee time

  17:18

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ

  17:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ
 • Tee time

  17:26

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ

  17:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,400,000 VNĐ
  2,400,000 VNĐ
 • Tee time

  10:08

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  10:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  10:16

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  10:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  10:24

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  10:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  10:32

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  10:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  10:40

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  10:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  10:48

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  10:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  10:56

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  10:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  11:04

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  11:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  11:12

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  11:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  11:20

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  11:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  11:28

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  11:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  11:36

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  11:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  11:44

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  11:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  11:52

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  11:52 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  12:00

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  12:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  12:08

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  12:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  12:16

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  12:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  12:24

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  12:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  12:32

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  12:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  12:40

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  12:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  12:48

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  12:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  12:56

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  12:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  13:04

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  13:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  13:12

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  13:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  13:20

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  13:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  13:28

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  13:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  13:36

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  13:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  13:44

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  13:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  13:52

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  13:52 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  14:00

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  14:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  14:08

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  14:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  14:16

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  14:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
 • Tee time

  14:24

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ

  14:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  2,250,000 VNĐ
  2,250,000 VNĐ
0.05402 sec| 2460.422 kb