Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Hoiana Shores Golf CLub

Hoiana Shores Golf CLub

xã Duy Xuyên, Quảng Nam

8 km from Hoi An

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

5:30 - 13:30

Tee time

Giá ngày thường

1,500,000 VNĐ

Giá cuối tuần

1,750,000 VNĐ
 • Tee time

  05:38

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  05:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  05:46

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  05:46 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  05:54

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  05:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  06:02

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  06:02 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  06:10

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  06:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  06:18

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  06:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  06:26

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  06:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  06:34

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  06:34 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  06:42

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  06:42 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  06:50

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  06:50 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  06:58

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  06:58 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  07:06

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  07:06 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  07:14

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  07:14 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  07:22

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  07:22 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  07:30

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  07:30 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  07:38

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  07:38 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  07:46

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  07:46 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  07:54

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  07:54 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  08:02

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  08:02 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  08:10

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  08:10 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  08:18

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  08:18 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  08:26

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  08:26 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  11:08

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  11:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  11:16

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  11:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  11:24

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  11:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  11:32

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  11:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  11:40

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  11:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  11:48

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  11:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  11:56

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  11:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  12:04

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  12:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  12:12

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  12:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  12:20

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  12:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  12:28

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  12:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  12:36

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  12:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  12:44

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  12:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
 • Tee time

  12:52

  Dịch vụ đi kèm

  img img img img img
  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ

  12:52 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,500,000 VNĐ
  1,700,000 VNĐ
0.05695 sec| 2033.789 kb