Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
FLC Sầm Sơn Golf Links

FLC Sầm Sơn Golf Links

xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Cách Hà Nội 170km

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:18 lỗ

5:30 - 17:00

Tee time

Giá ngày thường

1,600,000 VNĐ

Giá cuối tuần

1,950,000 VNĐ
 • Tee time

  07:08

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  07:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  07:16

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  07:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  07:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  07:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  07:32

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  07:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  07:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  07:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  07:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  07:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  07:56

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  07:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  08:04

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  08:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  08:12

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  08:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  08:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  08:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  08:28

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  08:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  08:36

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  08:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  08:44

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  08:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  08:52

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  08:52 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  09:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  09:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  09:08

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  09:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  09:16

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  09:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  09:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  09:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  09:32

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  09:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  09:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  09:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  09:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  09:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  09:56

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  09:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  10:04

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  10:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  10:12

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  10:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  10:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  10:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  10:28

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  10:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  10:36

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  10:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  10:44

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  10:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  10:52

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  10:52 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  11:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  11:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  11:08

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  11:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  11:16

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  11:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  11:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  11:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  11:32

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  11:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  11:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  11:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  11:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  11:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  11:56

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  11:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  12:04

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  12:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  12:12

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  12:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  12:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  12:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  12:28

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  12:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  12:36

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  12:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  12:44

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  12:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  12:52

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  12:52 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  13:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  13:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  13:08

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  13:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  13:16

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  13:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  13:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  13:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  13:32

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  13:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  13:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  13:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  13:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  13:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  13:56

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  13:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  14:04

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  14:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  14:12

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  14:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  14:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  14:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  14:28

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  14:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  14:36

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  14:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  14:44

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  14:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  14:52

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  14:52 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  15:00

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  15:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  15:08

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  15:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  15:16

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  15:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  15:24

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  15:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  15:32

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  15:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  15:40

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  15:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  15:48

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  15:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  15:56

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  15:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  16:04

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  16:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  16:12

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  16:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  16:20

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  16:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  16:28

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  16:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  16:36

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  16:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  16:44

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  16:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
 • Tee time

  16:52

  Green Fee & Caddie Fee & 1/2 Buggy
  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ

  16:52 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  1,600,000 VNĐ
  2,200,000 VNĐ
0.91092 sec| 2337.563 kb