Tìm theo
Chỉ hiển thị Hot deals
Chọn ngày
Thời gian
Mức giá
Lakeside - BRG Kings Island Golf Resort

Lakeside - BRG Kings Island Golf Resort

Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam

Cách trung tâm Hà Nội 36km

Người chơi: 1- 4 Số lỗ:54 lỗ

5:30 - 17:00

Tee time

Giá ngày thường

2,250,000 VNĐ

Giá cuối tuần

3,200,000 VNĐ
 • Tee time

  06:08

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  06:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  06:16

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  06:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  06:24

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  06:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  06:32

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  06:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  06:40

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  06:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  06:48

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  06:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  06:56

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  06:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  07:04

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  07:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  07:12

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  07:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  07:20

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  07:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  07:28

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  07:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  07:36

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  07:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  07:44

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  07:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  07:52

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  07:52 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  16:08

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  16:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  16:16

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  16:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  16:24

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  16:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  16:32

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  16:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  16:40

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  16:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  16:48

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  16:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  16:56

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  16:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  17:04

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  17:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  17:12

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  17:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  17:20

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  17:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  17:28

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  17:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  10:08

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  10:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  10:16

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  10:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  10:24

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  10:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  10:32

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  10:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  10:40

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  10:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  10:48

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  10:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  10:56

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  10:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  11:04

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  11:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  11:12

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  11:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  11:20

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  11:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  11:28

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  11:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  11:36

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  11:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  11:44

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  11:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  11:52

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  11:52 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  12:00

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  12:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  12:08

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  12:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  12:16

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  12:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  12:24

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  12:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  12:32

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  12:32 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  12:40

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  12:40 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  12:48

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  12:48 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  12:56

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  12:56 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  13:04

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  13:04 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  13:12

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  13:12 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  13:20

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  13:20 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  13:28

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  13:28 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  13:36

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  13:36 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  13:44

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  13:44 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  13:52

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  13:52 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  14:00

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  14:00 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  14:08

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  14:08 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  14:16

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  14:16 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
 • Tee time

  14:24

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
  30°C weather

  14:24 Tee time

  Người chơi: 1 - 4 Số lỗ: 18

  3,200,000 VNĐ
  3,950,000 VNĐ
0.32729 sec| 2170.016 kb